جستاری در گونه شناسی سینمای مستند ایران

همایون امامی، تهران: اداره کل پژوهش و آموزش سیما، 376 صفحه

فهرست مطالب:
پیش گفتار
مقدمه
بخش اول: 
کلیات و تعاریف
فصل اول: تعریف فیلم مستند
فصل دوم: گونه شناسی سینمای مستند
بخش دوم:
گونه شناسی در سینمای مستند ایران
نمایه

 

منبع: رای ُبن مستند | تاريخ: 1389/06/25
به گروه فيس بوک ما بپيونديد