سینمای مردم شناختی ایران
نقدی بر قوم پژوهی در سینمای مستند ایران

همایون امامی، تهران: افکار و پژوهشکده مردم شناسی، 1385، 254 صفحه، 2500 تومان

فهرست:
پیش گفتار
بخش اول: کلیات و تعاریف
فصل اول: قوم پژوهی، قوم شناسی و انسان شناسی
      قوم نگاری و قوم شناسی
      پیشینه ی قوم پژوهی
      قوم پژوهی در ایران
فصل دوم: پیشینه ی قوم پژوهی در سینمای مستند جهان
فصل سوم: پیشینه ی قوم پژوهی در سینمای مستند ایران
      دوره ی اول: قوم نگاری در فیلم های سیاحتی
      دوره ی دوم: وزارت فرهنگ و هنر
      دوره ی سوم: تلویزیون
      دوره ی چهارم: آغاز قوم پژوهی علمی در سینمای مستند ایران
بخش دوم: نقد و بررسی آثار برجسته
بخش سوم: قوم پژوهشی در سینمای مستند امروز ایران
       قوم پژوهی در سینمای مستند امروز ایران

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/02/03
به گروه فيس بوک ما بپيونديد