درآمدی بر انسان شناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیگ

ناصر فکوهی (گردآوری و ترجمه)، تهران: نی، 1387، 342 صفحه، 5800 تومان

فهرست:
پیشگفتار: چرا انسان شناسی تصویری؟
فصل اول: ژان روش و سینمای اتنوگرافیک
فیلم اتنوگرافیک (ژان روش)
      چشم انداز تاریخی فیلم اتنوگرافیک
      پیام آوران سال های 1890 – 1914 (رنیو، ازوله، لومیر)
      پیشگامان نابغه از 1918 تا 1939 (ورتوف، فلاهرتی، مکتب مستندسازی)
      ژیگاورتوف، سینمای حقیقت زایش سینمای جامعه شناختی
      رابرت فلاهرتی، دوربین مشارکتی زایش فیلم اتنوگرافیک
      فیلم مستند بین دو جنگ جهانی
      نوآوری های دهه ی چهل
      مسائل فیلم اتنوگرافیک
      موقعیت فیلم اتنوگرافیک
      فیلم شناسی
زندگی یک سینماگر انسان شناس (ژان روش)
پنجاه و چهار سال بدون سه پایه (مصاحبه ی ژان روش با ژان کولن)
دو مقاله در یادبود ژان روش
      ژان روش، جادوگر سفید آفریقا و سینما
      سینما – خلسه
ژان روش، مردی در ابعاد یک قرن
ژان روش در ایران
      مقدمه
      درباره ی فیلم شکار شیر با تیر و کمان
فیلم شناسی ژان روش
زندگی نامه ی کوتاه ژان روش

فصل دوم: انسان شناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیک
مارسل گریول و سینمای اتنوگرافیک
سینمای اتنوگرافیک
آیا انسان شناسی تصویری واقعا وجود دارد؟
تدریس انسان شناسی تصویری
      برنامه ی کارشناسی ارشد انسان شناسی تصویری
      مسائل پیش بینی نشده
      برگردان یک فرهنگ بیگانه به تصویر
      کاری متفاوت با سناریو
زمان فیلم (دانیل وربا)
فیلم و متن (مارک اوژه / ژان پل کولن)
به سوی آزادسازی سبک مستند (ژان پیر کولن)
      ناممکن بودن توصیف بدون نظریه
      فراتر از مردم شناسی، انسان شناسی
      فیلم های انسان شناسان و فیلم های سینماگران
      موضوع و پرسمان فیلم های انسان شناختی
      انسان شناسی تصویری برای همه جا
      فیلم شناسی
شهر سینماگر (ژرار آلتاب / ژان لویی کومولی)
نقش منحصر به فرد تلویزیون (فی گینز بورگ)
چشم اندازهای فیلم مستند (تیری گارل)
پشت صحنه ی یک فیلم اتنوگرافیک (زیبا میرحسینی)
      مذاکره برای ورود به میدان
      فیلم برداری در تهران
      فیلم و مشارکت اشخاص
انسان شناسی و سینما (هانری مارک پیو)
      دیگری می تواند به نام خود سخن بگوید
      فضایی به زحمت پذیرفته شده در نهادهای آکادمیک
      یک انسان شناسی گفت و شنودی یا مکالمه ای
      به سوی فضاهای ادراک و فرا صحنه پردازی
نانوک را چگونه ساختیم (رابرت فلاهرتی)
نگاهی کوتاه به تصویر شهر در فیلم مستند ایران: از آغاز تا 1357 (علیرضا قاسم خان)
      شهرها و اولین مستندها
تصویر واقعیت، واقعیتِ تصویر: فاشیسم و سینما
      نگاه و واقعیت
      نگاه و فن
      نگاه و تماشاگر
      سینمای آلمان در آستانه ی دهه ی بیست
      سینمای فاشیستی
پیوست ها:
سینمای مستند در ایران ( حمید نفیسی)
      سینمای مستند خصوصی
      سینمای مستند عمومی
      دهه ی خاموش
      سال های جنگ
      فیلم های خبری آژانس اطلاعات ایالات متحده
      فیلم مستند به سبک رسمی
      گسترش کنترل شده
میزگرد با مستند سازان ایرانی
      آموزش
      موانع سینمای مستند
      تولید فیلم
      توزیع
درنگی بر سینمای اتنوگرافیک ایران ( همایون امامی)
روایت آخر: یادی از نادر افشار نادری
کتاب شناسی

 

منبع: رای بُن مستند  | تاريخ: 1388/02/16
به گروه فيس بوک ما بپيونديد