مقدمه ای بر مستند تلویزیونی
مواجهه با واقعیت

ریچارد کیلبرن و جان آیزود، ترجمه ی محمد تهامی نژاد، تهران: اداره ی کل پژوهش های سیما، 1385، 360 ص، 2800 تومان

فهرست:
درآمد
بخش اول: مباحث مورد مناقشه در مستندسازی
      فصل 1: مسّاحی قلمرو
            مستند چیست؟
            کارکرد مستند
            مستند در قالب های مختلف
            حرکت در جهت یک تعریف جدید از مستند
            آیا مستند، یک گونه است؟
            نقش تلویزیون
            شیوه های خطاب: فیلمیک و تلویزیونی
      فصل 2: واقعیت گرایی و مستند
            چه میزان از امر واقع را می توان به چنگ آورد؟
            گفتمان مستند، زبان متخصصان
            واقعیت گرایی در گفتمان مستند
            قراردادهای واقع گرایی مستند
            سبک و معنا
            واقع گرایی و زیبایی شناسی آثار مستند
            واقع گرایی مستند و ایدئولوژی
            صورت های واقع گرایی
بخش دوم: متن مستند
      فصل 3: شکل بخشی به امور واقع
            شیوه های مستند
            مستند مشاهده ای یا مشاهده گر
            سینمای مستند بی واسطه (مستقیم)
            سینما حقیقت و مستند تعاملی
            مستند انعکاسی
            مستند اول شخص
            مستند شاعرانه
            مستند – نمایشی
      فصل 4: کلنجار رفتن با متن
            تحلیل آثار مستند
            تدوین
            خلق احساس مکان و زمان
            نمونه هایی از متن مستند
بخش سوم: امر واقع، داستان و نمایش
      فصل 5: نقل یک قصه، امر واقع، داستان و مستند
            اجرای خلاق و روایی امر واقع
            روایت
            داستان
      فصل 6: از بحران، نمایش ساختن
            مستند – نمایشی و شکل های مربوطه
            چرا نمایش و مستند را در هم می آمیزیم؟
            موارد استفاده مستند – نمایشی
            مستند – نمایشی؟
            نمایش مستند؟ تلفیق واقعیت و خیال؟
            دو روی یک سکه: مستند – نمایشی و نمایش – مستند
            مقررات و خط مشی بازسازی های نمایشی
            بازسازی از واقعیات
            ملاحظات پایانی
بخش چهارم: تولید و پذیرش آثار مستند
      فصل 7: هر چه می گوییم انجام دهید!
            نظارت درون سازمانی و اقتصاد تولید
            نظارت سیاسی و درون سازمانی
            خط قرمزها، منطقه های حساسیت برانگیز
            روابط بین مستندسازان و شبکه های تلویزیونی
            سنت مستند
            تغییر اولویت ها
            پیشرفت های جدید در مستند
            اقتصاد تولید مستند
            سیمای در حال تغییر مستند اروپایی
            سازمان های تولید ویژه
            وضعیت در انگلستان
            ملاحظات پایانی
      فصل 8: نحوه ی عمل آن ها چگونه است؟
            جنبه های تولید مستند
            فرآیند مستندسازی
            دیدگاه مستندسازان
            پژوهش
            توفیق در دستیابی (اجازه فیلمبرداری)
            ضبط رخدادها
            مصاحبه
            تدوین
            اخلاقیات
            مبحث ویژگی های نوعی
            ملاحظات پایانی
      فصل 9: کسی آن جا هست؟
            مخاطبانی برای آثار مستند
            روابط شبکه  تلویزیونی – مخاطب
            جای مستندها در جدول بندی های امروز
            ترویج مستندها
            کشش آثار مستند
            احتیاط قابل ملاحظه
            ملاحظات پایانی

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/02/03
به گروه فيس بوک ما بپيونديد