سی سال سینما
[برای مطالعه ی بیشتر]

احمد ضابطی جهرمی، تهران: نشر نی، 1387، 570 صفحه

فهرست:
فصل چهارم: سینمای مستند
[از صفحه ی 227 تا 323]
جنبه های مستند در هنر به ویژه در سینما
نگرش نظری به فیلم مستند
فیلم مستند انسانی ترین نوع فیلم است
جایگاه تجربه ی مستندسازی در آموزش سینما
 معیارهای ارزیابی کیفی انواع فیلم مستند
ساختار شناسی فیلم مستند خبری در تلویزیون
فیلم مستند صنعتی و زیرگونه های آن
نقاشی در جایگاه مستند
سینمای مستند شوروی ( 1930 – 1920 )
تاریخچه ی سینمای مستند هلند

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/02/15
به گروه فيس بوک ما بپيونديد