کارگردانی مستند

مایکل رابیگر، ترجمه ی حمید رضا احمد لاری، تهران: ساقی،1383، 576 صفحه، 4900 تومان

 

فهرست:
بخش اول: مقدمه، گذشته و آینده:
       فصل اول: مقدمه
       فصل دوم: تاریخ مختصر و کاربردی سینمای مستند
بخش دوم: هویت خلاق و کارگردانی
       فصل سوم: در جست و جوی هویت خلاق
       فصل چهارم: گسترش فکر داستانی
بخش سوم: فن تصویر
       فصل پنجم: دستور زبان فیلم
       فصل ششم: تمرین های تحلیل فیلم
       فصل هفتم:  تمرین های اصلی فیلمبرداری
بخش چهارم: فرآیندهای پیش تولید
       فصل هشتم: تحقیقات اولیه و پیشنهادها
       فصل نهم: تحقیق منتهی به فیلمبرداری
       فصل دهم: پرورش گروه تولید
بخش پنجم: فرآیندهای تولید
       فصل یازدهم: انتخاب تجهیزات
       فصل دوازدهم: درباره ی نورپردازی
       فصل سیزدهم: اجتناب از مشکلات
       فصل چهاردهم:  مصاحبه
       فصل پانزدهم: هدایت شرکت کنندگان
       فصل شانزدهم: هدایت گروه فنی تولید
       فصل هفدهم: کارگردانی
       فصل هجدهم: تمرین های تولید
بخش ششم: فرآیندهای پس تولید
       فصل نوزدهم: نگاه کلی به فرآیند پس تولید
       فصل بیستم:  تدوین مکتوب: طراحی ساختار
       فصل بیست و یکم: تدوین: سرهم کردن اولیه
       فصل بیست و دوم: تدوین: فرآیند ظریف کاری
       فصل بیست و سوم: گفتار متن
       فصل بیست و چهارم: تدوین: بازی نهایی
       فصل بیست و پنجم: تمرین های پس تولید
بخش هفتم: زیبا شناسی و کارگردانی
       فصل بیست و ششم: نظریه ی مستند و مسئله ی بازنمایی
       فصل بیست و هفتم: عناصر مستند
       فصل بیست و هشتم: فرم، کنترل و هویت
       فصل بیست و نهم: بازسازی، ساختار دهی مجدد و مستند داستانی
       فصل سی ام: اصول اخلاقی، فرآیند خلق و وظیفه ی مستند
بخش هشتم: مسیر حرفه ای
       فصل سی و یکم: آموزش
       فصل سی و دوم: اشتغال
بخش نهم: ضمائم
       فهرست دانشکده های سینمایی جهان
       فیلم شناسی مایکل رابیگر
       کتاب شناسی و منابع فیلم
       واژه نامه
       اعلام

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/01/25
به گروه فيس بوک ما بپيونديد