سینمای مستند معاصر لهستان

تدیوس لوبلسکی، ترجمه ی علیرضا میر اسد ا... ، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، 24 صفحه، 1387، 1000 تومان

فهرست:
مشخصه های مستند لهستانی
بازگشت به دموکراسی
مکتب لوزینسکی
مکتب فدیکاس

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/02/12
به گروه فيس بوک ما بپيونديد