فرهنگ فیلم های مستند سینمای ایران
از آغاز تا سال 1375

مسعود مهرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، بهمن 1375، 624 صفحه، 1950 تومان

فهرست:
مقدمه ی مولف
فهرست فیلم ها
پیوست اول: گروه سیراکیوز و خبرهای ایران
پیوست دوم: تصویرها
پیوست سوم: فهرست موضوعی فیلم ها
پیوست چهارم: فهرست نام ها
مقدمه به زبان انگلیسی و ...

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/01/10
به گروه فيس بوک ما بپيونديد